Cudzoziemcy, którzy decydują się na to, by zamieszkać i pracować w Polsce, aby zrobić to w pełni legalnie i zgodnie z prawem, muszą posiadać niezbędne dokumenty. Jednym z tych, o których nie wolno zapominać jest zezwolenie na pobyt czasowy, a potem (jeśli warunki ku temu zostaną spełnione) – stały. Wyjaśniamy, czym się one od siebie różnią, jaki jest termin ważności tych dokumentów i co się zmieniło w ustawie o cudzoziemcach na początku roku 2022.

Karta pobytu czasowego – jak dostać?

Karta pobytu to nic innego jak zezwolenie na pobyt czasowy oraz pracę. Dokument ten stanowi jednolite zezwolenie, które uprawnia do legalnego zatrudnienia i mieszkania na terenie Polski bez jednoczesnej konieczności posiadania wizy. To rozwiązanie dedykowane obcokrajowcom, którzy chcą przebywać w Polsce przez więcej niż 3 miesiące. Stanowi ona jeden z trzech dokumentów, które legalizują pracę cudzoziemców i pobyt w naszym kraju – prócz nich można się spotkać także z kartą rezydenta oraz kartą stałego pobytu.

Aby otrzymać zezwolenie, należy złożyć odpowiednio wypełniony wniosek do Urzędu Wojewódzkiego, który odpowiada miejscu zamieszkania obcokrajowca. Należy to zrobić osobiście bądź poprzez pocztę, jednak przestrzegając terminów. Musi się to odbyć najpóźniej ostatniego dnia legalnego pobytu cudzoziemca w Polsce. Po dostarczeniu dokumentów oraz złożeniu odcisków każdy urząd ma 60 dni na to, aby wydać decyzję w konkretnej sprawie.

Po co karta pobytu czasowego?

Karta pobytu czasowego uprawnia do podjęcia legalnej edukacji oraz pracy na terenie Polski. Dokumenty składane do urzędu stanowią podstawę do wydania karty osobom, których pobyt w Rzeczypospolitej ma związek właśnie z rozpoczęciem nauki w szkole wyższej, zatrudnieniem się na terenie kraju, połączeniem z rodziną bądź otwarciem działalności gospodarczej.

Dla kogo karta stałego pobytu?

Z kolei karta stałego pobytu jest zezwoleniem udzielanym wyłącznie w określonych okolicznościach, gdy:

  • osoba ma polskie pochodzenie i chce osiedlić się w Polsce na stałe;
  • posiadacz Karty Polaka chce zamieszkać w Polsce na stałe;
  • obcokrajowiec jest w związku małżeńskim z obywatelem Polski przez okres minimum 3 lat od daty złożenia wniosku, a przed jego złożeniem przebywał na terenie RP przez 2 lata (nieprzerwanie), mając zezwolenie na pobyt czasowy lub status uchodźcy;
  • osoba uzyskała azyl na terenie Polski;
  • cudzoziemiec zamieszkiwał Polskę przez okres minimum 5 lat (nieprzerwanie) na podstawie statusu uchodźcy;
  • osoba mieszkała w Polsce przez minimum 10 lat (nieprzerwanie), mając zezwolenie na pobyt tolerowany;
  • osoba jest ofiarą handlu ludźmi.

Czy karta stałego pobytu ma okres ważności?

Warto wiedzieć, że zezwolenie na pobyt stały ma charakter bezterminowy, jednak ważność samej karty pobytu jest określona na 10 lat. Po upływie tego czasu obcokrajowiec ma obowiązek uzyskać nowy dokument na podstawie procedury wymiany karty. Należy złożyć stosowny wniosek z minimum 30-dniowym wyprzedzeniem bez konieczności ponownego przechodzenia przez procedurę uzyskiwania zezwolenia na pobyt stały.